19th Sie

2016

Podstawy prawne do przeprowadzenia badań psychologicznych kierowców

Kierowcy ubiegający się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub przywrócenia uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, są zobowiązani do poddania się badaniom psychologicznym, które mają na celu ustalenie, czy u danej osoby istnieją jakiekolwiek psychologiczne przeciwwskazania do kierowania pojazdami.

Zgodnie z obowiązującym na terenie Polski prawem, podstawę do przeprowadzenia badań psychologicznych u kierowców, stanowi Dz.U. 2014 poz. 937 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Podstawę prawną stanowi również Dz.U. 2014 poz. 949 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a także Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Nie zapominajmy również o art. 39 Ustawy o ruchu drogowym (Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1444) z dnia 6 września 2001 r. Znajdziemy w niej zapisy dotyczące regulacji kwestii badań psychologicznych, zarówno wstępnych, jak i okresowych. Zapisy dotyczą zawodowych kierowców, również tych trudniących się przewozem osób.

Należy mieć również świadomość, że osoba badana lub podmiot kierujący na badanie psychologiczne, którzy nie zgadzają się z treścią wydanego orzeczenia psychologicznego, mogą za pośrednictwem uprawnionego psychologa, który wydał to oświadczenie, w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, wystąpić z wnioskiem do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej, o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego. Wydane po przeprowadzeniu ponownego badania psychologicznego oświadczenie będzie jednak ostateczne.

Share This :