16th sty

2017

Niepełnosprawność intelektualna a prawo jazdy

Polskie przepisy prawa jasno określają, kto może się ubiegać o prawo jazdy. Zgodnie z nimi kierującym może być osoba, która osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek, odbyła w ramach szkolenia naukę jazdy, uzyskała pozytywny wynik egzaminu państwowego oraz otrzymała orzeczenie lekarskie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Bardzo często, choć nie zawsze, konieczne jest także uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Tego typu orzeczenie dotyczy jednak przede wszystkim pojazdów ciężarowych oraz autobusów.

Co do zasady, osoba ubiegająca się o prawo jazdy powinna posiadać określone prawem umiejętności do kierowania pojazdem, w taki sposób, który nie będzie zagrażał bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz nie narazi nikogo na ewentualną szkodę. Innymi słowy oznacza to, iż nawet osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może zostać kierującym. Jeżeli uzyskała ona orzeczenie lekarskie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, może się ona z powodzeniem ubiegać o prawo jazdy kat. B.

Jeśli jednak w wyniku badania lekarskiego lekarz stwierdzi istnienie zaburzeń psychicznych, które będą podważały zdolność danej osoby do prowadzenia pojazdu, może on wydać negatywne orzeczenie lekarskie. Również niepełnosprawność intelektualna, przyjmowanie leków, mogących mieć wpływ na zdolność do prowadzenia samochodu, a także różnego rodzaju schorzenia i choroby zakłócające prawidłową pracę mózgu, mogą stanowić czynnik uniemożliwiający zdobycie prawa jazdy.

Share This :