7th kw.

2017

Kiedy egzaminator może przerwać egzamin na prawo jazdy?

Zgodnie z obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa o prawo jazdy może się ubiegać każda osoba, która osiągnęła konieczny dla danej kategorii wiek oraz która w ramach szkolenia odbyła naukę jazdy. Podstawowym wymogiem jest również uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, a także otrzymanie orzeczenia lekarskiego o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Coraz częściej, aby uzyskać prawo jazdy należy również posiadać orzeczenie psychologiczne zaświadczające o braku jakichkolwiek przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Sytuacja ta wynika przede wszystkim z faktu, iż każda osoba ubiegająca się o prawo jazdy powinna wykazywać się posiadaniem umiejętności pozwalających na kierowanie samochodem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Istnieją jednak czynniki, które mogą uniemożliwić zdobycie prawa jazdy. Wśród nich znajduje się między innymi niepełnosprawność intelektualna, przyjmowanie niektórych leków mogących wpływać na zdolność prowadzenia pojazdu, a także różnego rodzaju schorzenia oraz choroby mogące zakłócać prawidłową pracę mózgu. Niemałe kontrowersje wzbudza także leczenie psychiatryczne.

Wiele osób nie zdaje sobie bowiem sprawy z tego, że leczenie psychiatryczne nie jest równoznaczne z niezdolnością do prowadzenia samochodu. To, czy dana osoba będzie mogła mieć prawo jazdy, zależy przede wszystkim od wyniku badania lekarskiego. Jedynie negatywne orzeczenie psychologiczne i psychiatryczne stwierdzające istnienie poważnych zaburzeń psychicznych może podważać zdolność danej osoby do prowadzenia pojazdu.

Należy przy tym pamiętać, że leczenie psychiatryczne, które miało miejsce w przeszłości, również nie musi oznaczać, że dany kierowca na dzień dzisiejszy jest niezdolny do prowadzenia samochodu. Może się bowiem okazać, że objawy choroby już się nie pojawiają oraz nie wymagają jakiegokolwiek leczenia farmakologicznego.

Share This :