23rd sty

2018

Jak zostać egzaminatorem prawa jazdy?

Uzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdu oraz bycia kierowcą to duża odpowiedzialność. Wymagająca jest także praca instruktora, którego zadaniem jest odpowiednie przygotowanie przyszłych kierowców do egzaminu i kierowania pojazdem, jednak szczególnie ważną rolę w procesie zdobywania uprawnień pełnią egzaminatorzy. Co trzeba zrobić, aby zostać egzaminatorem prawa jazdy?

Wymagania dotyczące tego zawodu zostały określone w Ustawie o kierujących pojazdami z 2011 roku. Do uzyskania uprawnień niezbędne jest odbycie odpowiedniego kursu organizowanego przez uprawnioną jednostkę. Uczestnikiem takiego kursu może zostać osoba, która między innymi: ma wykształcenie średnie i od co najmniej 3 lat posiada prawo jazdy kategorii B oraz od roku prawo jazdy kategorii, w której chce przeprowadzać egzaminy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem. Kandydat powinien mieć ukończone 23 lata i posiadać uprawnienia egzaminatora na kategorię B przez co najmniej 3 lata, jeśli stara się o uzyskanie uprawnień na inne kategorie. Dodatkowo taka osoba musi przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych.

Egzaminatorem może zostać osoba, która nigdy nie została skazana prawomocnym wyrokiem za pewne przestępstwa: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu, przeciwko wiarygodności dokumentów, za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych zabronionych środków, popełnione w celu osiągnięcia korzyści oraz umyślne przeciw wolności seksualnej i obyczajowości.

Share This :